Сувилахуйн албаны танилцуулга

  • Хэвлэх

Сувилахуйн албаны дарга:   Я.Танацэцэг

 

Манай зорилго:Сувилагч, эмнэлгийн тусгай мэргэжилтний хөгжлийг хангах, сувилахуй, эмнэлгийн тусгай мэргэжлийн тусламж, үйлчилгээний чанар, стандартын мөрдөлтийг сайжруулан, тусламж, үйлчилгээг чанартай, хүртээмжтэй үзүүлэхэд оршино.

 

СУВИЛАХУЙН АЛБА:  5 хүний бүрэлдэхүүнтэй

Удирдлага - 1

Арга зүйч - 1

Ээлжийн ахлах сувилагч -  3

            Боловсролын зэрэг:

                        Сувилахуйн арга зүйч – 1

                       Ахлах зэрэгтэй сувилагч – 5

                      Бакалавр - 7

 Диплом -  23 нийт нийт 36 сувилагчтай сувилахуйн тусламж үйлчилгээ үзүүлэн ажиллаж байна.