Aвто инженерийн алба

  • Хэвлэх

Авто инженерийн алба нь НЯТТ-ийн авто баазын үйл ажиллагаа, автомашины бэлэн байдлыг хангаж ажиллана.