2016.12.12-с 18 хүртэл 7 хоногийн яаралтай дуудлагын үзүүлэлт

  • Хэвлэх
   

12/12-12/18

 

Үзүүлэлт

Тоо

Хувь

 
 

Нийт дуудлага

6739

100%

 

Насанд хүрэгчдийн  дуудлага

5400

      80.1

 

Хүүхдийн дуудлага

1339

      19.9

 

Үүнээс

Үр дүнгүй дуудлага

180

        3.3

 

Төрөх

319

        5.9

 

Осол гэмтэл

972

      18.0

 

Өвчлөл

3929

      72.8

 

Үзүүлэлт гаргасан: Статистикч эмч Д.Баярсайхан